Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli'ne Davetlisiniz

İş kazası ve meslek hastalıkları Ülkemizde her yıl binlerce çalışanın hayatını olumsuz yönde etkilerken ekonomimizde önemli kayıplara sebep olmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her yıl iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikleri yayınlamaktadır. 2014 yılında 221.000 iş kazası ve 494 meslek hastalığının meydana geldiği bildirilmiş olup, iş kazalarının 1626 'sı ölümle sonuçlanmıştır. Bununla beraber, iş kazası ve meslek hastalıklarının %98 'inin önlenebilir olduğu bilinmekte iken, gerekli önlemler alınmadığı için her yıl iş kazası ve meslek hastalıklarından çok sayıda kişi hayatını kaybetmekte veya sakat kalarak iş hayatından çekilmektedir. İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için iş sağlığı ve güvenliği bakımından farkındalığın ve kültürün oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.

Ülkemizde konunun önemine uygun olarak 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazetede yayınlanarak, çalışma hayatında yeni bir dönem başlatılmıştır. Kanun ile kamu ve özel ayrımı olmaksızın ve çalışan sınırına bakılmaksızın tüm sektörler kapsam altına alınırken önlemeyi önceleyen proaktif bir yaklaşım benimsenmiştir.

Ancak, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun uyum ve uygulanmasında özel sektörde kayda değer bir sorun yaşanmazken, Kamuda yorum farklılıkları, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin henüz görevlendirilmemiş olması (1 Temmuz 2016 da başlayacak) gibi sebeplerle uygulama birliği sağlanamamıştır.

Bu kapsamda, Kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen uygulama farklılıklarının sebepleri ve sonuçlarının tartışılması gerekmektedir. Konuya ilişkin bir tartışma ortamı oluşturmak için Üniversitemiz ev sahipliğinde ana teması "Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları" olan Panel düzenlenecektir. Kayseri'de Üniversiteler, Bakanlıklara bağlı kuruluşlar, Belediyeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulama şekillerinin, karşılaşılan problemlerin ve çözüm önerilerinin sunulması ile ortak bir bilinç ve uygulama birliği oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Belirlenen amaç ve hedefe uygun olarak, Üniversitemizde 17 Mayıs 2016 tarihinde bir PANEL düzenlenecektir. Panelde kamu kurum ve kuruluşları, anılan tarihe kadar yaptıkları çalışmaları karşılaştıkları problemleri ve çözüm önerilerini sunabilecektir.

Sonuç olarak, Kurumunuzun / Kuruluşunuzun iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi paylaşımına katlı sağlamasını ümit ettiğimiz bu etkinliğe katılarak ve sunum yaparak desteğinizi beklemekteyiz.

                                                                                                                 

Panel Hakkında Bilgi:

Ana tema         : Kamuda İş sağlığı ve Güvenliği

Konular           :    - İş sağlığı ve güvenliğinde tarafların görev ve sorumlulukları,

                            - Kurumlarda yürütülen iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları,

                            - Kamuda İSG Profesyonellerinin çalışma şekilleri,

                            - Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Tarih                : 17 Mayıs 2016 Salı

Saat                  : 10:00

Yer                   : İletişim Fakültesi Konferans Salonu